Projekty


Fundacja Scientia et Progressus

przy współpracy z

Wydziałem Nauk Politycznych i Dyplomacji

Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie

w  czerwcu 2020 roku rozpoczęła projekt badawczy zatytułowany:

Polska polityka wschodnia po 1989 roku

 • Celem projektu jest analiza teoretycznych ram prowadzenia polityki zagranicznej, szczególnie w kontekście teorii stosunków międzynawowych;
 • analiza lokalnej polityki względem partnerów ze Wschodu – miasta i regiony partnerskie;
 • metodologia badań koncepcji polityki zagranicznej;
 • wpływ myśli politycznej na kształtowanie polskiej polityki zagranicznej pod względem krajów postsowieckich  po 2004 roku.

Zakładany efekt realizowanego projektu badawczego to:

 • opublikowanie artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach z zakresu nauk o polityce.

Projekt nr 1/01/2020

Zespół:

Kierownicy badawczy projektu:

dr Tomasz Błaszczak  – doktor, pracownik naukowy Centrum Czesława Miłosza na Wydziale Nauk Politycznych i Dyplomacji oraz lektor w Katedrze Historii Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.  Zajmuje się historią państw bałtyckich i Białorusi w XIX i XX wieku oraz procesami narodowościowymi i mniejszościami narodowymi w przestrzeni Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Autor i współautor trzech monografii oraz ponad dwudziestu artykułów naukowych.

dr Patryk Tomaszewski –  doktor, adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej, Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie  UMK. Redaktor naczelny pisma naukowego: „Historia i Polityka”. Zajmuje się historią organizacji młodzieżowych, historią myśli politycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. Ponadto bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Autor i współautor 4 monografii, kilku książek źródłowych dotyczących myśli politycznej, kilkunastu prac pod redakcją, a także kilkudziesięciu artykułów w pismach polskich i za granicznych. Prodziekan ds. studenckich WNoPiB UMK. Członek Rady Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Członkowie zespołu:

dr hab. Piotr Siemiątkowski – doktor nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego badania naukowe skupiają się wokół dwóch obszarów: międzynarodowych stosunków gospodarczych, w szczególności międzynarodowych przepływów kapitału w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa oraz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lokalnego. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych, w tym monografii, podręczników akademickich i artykułów w polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Torun International Studies”. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dotychczas ukazały się następujące publikacje:


Fundacja Scientia et Progressus

przy współpracy z

Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego

Akademii Pomorskiej w Słupsku

w  czerwcu 2020 roku rozpoczęła projekt badawczy pt.:

Lokalny wymiar polityki zrównoważonego rozwoju

Celami projektu są:

 • analiza postępów w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym;
 • rozwój metodologii pomiaru osiągania celów polityki zrównoważonego rozwoju przez jednostki terytorialne;
 • badanie wpływu polityki zrównoważonego rozwoju na różnorodne obszary funkcjonowania państwa i gospodarki;
 • analiza polityk szczegółowych na szczeblu lokalnym a poziom zrównoważonego rozwoju.

Projekt badawczy skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju i polityki w zakresie bezpieczeństwa lokalnego.

Zakładany efekt realizowanego projektu badawczego to:

 • opublikowanie wyników badań naukowych w prestiżowych czasopismach z zakresu nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie,
 • stworzenie rankingu powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie osiągania celów zrównoważonego rozwoju i jego publikacja na stronie internetowej Fundacji.

Projekt nr 2/02/2020

Zespół:

Kierownik projektu:

dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. UMK

Doktor nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego badania naukowe skupiają się wokół dwóch obszarów: międzynarodowych stosunków gospodarczych, w szczególności międzynarodowych przepływów kapitału w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa oraz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lokalnego. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych, w tym monografii, podręczników akademickich i artykułów w polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Torun International Studies”. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Członkowie zespołu:

dr Patryk Tomaszewski – doktor, adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej, Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Redaktor naczelny pisma naukowego: „Historia i Polityka. Zajmuje się historią organizacji młodzieżowych, historią myśli politycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. Ponadto bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Autor i współautor 4 monografii, kilku książek źródłowych dotyczących myśli politycznej, kilkunastu prac pod redakcją, a także kilkudziesięciu artykułów w pismach polskich i za granicznych. Prodziekan ds. studenckich WNoPiB UMK. Członek Rady Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK – Kierownik Katedry Systemów Politycznych na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Pełni także funkcję prezesa Wydawnictwa Adam Marszałek, dyrektora Centrum Badań Wschodnich oraz wiceprezesa toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jest redaktorem naczelnym prestiżowych czasopism naukowych „Polish Political Science Yearbook” oraz „Nowa Polityka Wschodnia”. Jest autorem ponad 420 publikacji naukowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują: europejski parlamentaryzm, sprawy azjatyckie, systemy polityczne, oraz systemy konstytucyjne państw świata. Jest laureatką nagrody na młodych naukowców przyznawanej przez chiński rząd. Odbyła kilkanaście staży międzynarodowych. Jest pomysłodawczynią i kierownikiem naukowym Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego.

dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w problematyce związanej z bezpieczeństwem międzynarodowym i narodowym. Stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego nauk wojskowych uzyskał na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademia Sztuki Wojennej). Jego zasadnicze obszary zainteresowań badawczych to: bezpieczeństwo w tradycyjnych i współczesnych teoriach dotyczących kształtowania ładu światowego, wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, doktrynalne i instytucjonalne przesłanki bezpieczeństwa, charakter współczesnych i przyszłych konfliktów zbrojnych oraz prognozy rozwoju bezpieczeństwa.

dr hab. Janusz Gierszewski, profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku i WSBPiI Apeiron w Krakowie, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania AP. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności organizacją systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwem społecznym. Uwzględniając interdyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem, podejmuje także zagadnienia organizacyjnej, prawnej oraz historycznej problematyki bezpieczeństwa. Autor około 100 prac naukowych z różnych aspektów bezpieczeństwa

dr Ewa Jankowska – doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Kierunki zainteresowań naukowych: Ekonomia dobrobytu, metody pomiaru rozwoju społeczno- gospodarczego, pomiar jakości i  poziomu życia, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo ekonomiczne.

dr Bogdan Chmieliński – doktor nauk o bezpieczeństwie, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W działalności naukowej specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, edukacji dla bezpieczeństwa i dydaktyki szkoły wyższej. Autor kilkudziesięciu publikacji, koordynator i wykładowca w programie szkolenia wojskowego studentów – Legia Akademicka, członek  Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

Dotychczas ukazały się następujące publikacje:

 • Gierszewski, J, Siemiątkowski, P, & Urbanek, A. (2020). Local Security in the Idea of Sustainable Development. European Research Studies Journal, Volume XXIII, Issue 2, 405-420. https://doi.org/10.35808/ersj/1600
 • Siemiątkowski, P. & Jankowska, E. (2020). Measuring the Progress in Realizing the Strategy “Europe 2020” in 2010-2016 in 28 European Union Member States. Polish Political Science Yearbook, 49(1), 11-31. https://doi.org/10.15804/ppsy2020102
 • Siemiątkowski, P., Tomaszewski P., Marszałek-Kawa J., Polcikiewicz Z. (2020). The assessment of the local security policy efficiency. European Research Studies Journal, 23(3), 217-237. https://doi.org/10.35808/ersj/1634
 • Marszałek-Kawa, J., & Siemiątkowski, P. (2020). The Implementation of the Sustainable Development Goals at the Local Level. The Case of the Districts of Kuyavian-Pomeranian Province. Baltic Journal of Economic Studies, 6(2), 1-8. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-2-1-8
 • Siemiątkowski, P., & Tomaszewski, P. (2020). Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Siemiątkowski P, Tomaszewski P, Marszałek-Kawa J, Gierszewski J. (2020). The Financing of Renewable Energy Sources and the Level of Sustainable Development of Poland’s Provinces in the Area of Environmental Order. Energies; 13(21):5591. doi: https://doi.org/10.3390/en13215591
 • Chmieliński B. (2020). Security of Local Communities on an Entity Basis. Historia i Polityka, 32(39).


Fundacja Scientia et Progressus

przy współpracy z

1 października 2020 roku rozpoczęła projekt badawczy pt.:

Postawy społeczne wobec liberalizacji przepisów dotyczących posiadania broni palnej w Polsce

Celami projektu są:

 • Opracowanie i rozwój metodologii badania postaw społecznych w zakresie posiadania broni palnej,
 • Poglądy polityczne a postrzeganie dostępu do broni palnej,
 • Prawne uwarunkowania posiadania broni palnej,
 • Zbadanie opinii społecznej w zakresie tematyki projektu,

Projekt badawczy skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką bezpieczeństwa państwa.

Zakładany efekt realizowanego projektu badawczego to:

– opublikowanie wyników badań naukowych w prestiżowych czasopismach z zakresu nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie,

– analiza porównawcza powiatów o największej liczbie respondentów.

Projekt nr 3/02/2020

Zespół:

Kierownicy projektu:

dr hab. Piotr Siemiątkowski – doktor nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego badania naukowe skupiają się wokół dwóch obszarów: międzynarodowych stosunków gospodarczych, w szczególności międzynarodowych przepływów kapitału w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa oraz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lokalnego. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych, w tym monografii, podręczników akademickich i artykułów w polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Torun International Studies”. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

dr Patryk Tomaszewski – doktor, adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej, Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Redaktor naczelny pisma naukowego: „Historia i Polityka”. Zajmuje się historią organizacji młodzieżowych, historią myśli politycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. Ponadto bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Autor i współautor 4 monografii, kilku książek źródłowych dotyczących myśli politycznej, kilkunastu prac pod redakcją, a także kilkudziesięciu artykułów w pismach polskich i za granicznych. Prodziekan ds. studenckich WNoPiB UMK. Członek Rady Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Członkowie zespołu:

dr hab. Marcin Jurgilewicz – doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania, ekspert I zespołu nauk społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, adwokat, mediator. Autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących państwa, prawa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak też problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego
zainteresowań badawczych znajduje się także instytucja mediacji, jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów.

Dotychczas ukazały się następujące publikacje:


Fundacja Scientia et Progressus

wraz z

Instytutem Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku

przy współpracy z:

 • Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
 • Matej Bel University in Banská Bystrica
 • Technická univerzita v Košiciach /Technical University of Kosice

1 października 2021 roku rozpoczęli projekt badawczy pt.:

Dobrostan studentów. Badania komparatystyczne

Opis i cele projektu:

Problematyka uwarunkowań dobrostanu studentów jest obszarem niedostatecznie zbadanym, szczególnie na gruncie polskim, słowackim i czeskim. Dotychczasowe badania dobrostanu studentów charakteryzują się ograniczonym zasięgiem terytorialnym oraz wąskim lub niedopracowanym zakresem obszaru badawczego. W związku z tym istnieje potrzeba pogłębionych studiów zorientowanych na kompleksowe, interdyscyplinarne ujęcie tej problematyki.Badania umożliwią uzyskanie pełniejszego obrazu tej sfery bezpieczeństwa personalnego w ujęciu komparatystycznym.


Aspekt metodologiczny projektu sprowadza się do wypracowania właściwych narzędzi badawczych służących rozpoznaniu dobrostanu studentów oraz zastosowania metod pomiaru pozwalających na ocenę stopnia zależności tej problematyki. Wyodrębnienie uwarunkowań wpływających na jakość życia o charakterze społeczno-kulturowym, ekonomicznym oraz określenie hierarchii wartości i celów życiowych studentów powinno pozwolić na wskazanie kierunków określenia polityki społecznej kierowanej do studentów w powiązaniu z rynkiem pracy, jak również z ocenę sytuacji (problemów) młodzieży akademickiej w badanych krajach i wypracowania kierunków interwencji.


Przeprowadzone badania mogą wskazać sposoby rozwiązywania bieżących i przyszłych problemów z obszaru bezpieczeństwa społecznego konkretnej grupy społecznej. Ważnym elementem jest zapewnienie racjonalnych i skutecznych mechanizmów finansowania potrzeb socjalnych studentów. System edukacji, w tym na poziomie szkolnictwa wyższego pozwala na osiągniecie poprawy jakości życia tej grupy społecznej i zmierza do wzmocnienia w ujęciu grupowym kapitału ludzkiego, rozwoju społecznego i gospodarczego. Natomiast w ujęciu indywidualnym wyzwala kreatywność działania, tolerancję i przygotowanie do pracy zawodowej.


Dobrze funkcjonujący system, dbający o dobrostan studentów będzie wspomagał wykształcenie wykwalifikowanych i dobrze przygotowanych do pracy absolwentów szkół wyższych. Brak rzetelnych danych z badań populacyjnych jest poważną przeszkodą do uruchamiania skutecznych i dopasowanych do potrzeb programów społecznych kierowanych do studentów.

Projekt badawczy skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką bezpieczeństwa państwa.

Zakładany efekt realizowanego projektu badawczego to:

– opublikowanie wyników badań naukowych w prestiżowych czasopismach z zakresu nauk o bezpieczeństwie,

– analiza porównawcza Polski, Czech i Słowacji na podstawie przeprowadzonych badań.

Projekt nr 4/10/2021

Zespół:

Kierownik projektu:

dr hab. Janusz Gierszewski, profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku i WSBPiI Apeiron w Krakowie, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania AP. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności organizacją systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwem społecznym. Uwzględniając interdyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem, podejmuje także zagadnienia organizacyjnej, prawnej oraz historycznej problematyki bezpieczeństwa. Autor około 100 prac naukowych z różnych aspektów bezpieczeństwa.

Zastępca kierownika projektu:

dr hab. Andrzej Pieczywok

Członkowie zespołu:

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
Doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD.
Prof. Ing. Vojtech JURČÁK,

Matej Bel University in Banská Bystrica
Dr.h.c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA
prof. PhDr. Ján KOPER, PhD
Doc. PhDr. Rastislav KAZANSKY, PhD., EMBA

Technická univerzita v Košiciach /Technical University of Kosice
Dr. h.c. prof. Brigadier General (ret.) Miroslav KELEMEN, MBA
Univerzita v Bratislave / University of Economics in Bratislava
doc. PhDr., Ľubomír, ČECH

Dr. Petr Rožňák, CSc., Dr. h. c.
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

prof. WSBPI dr hab. Juliusz Piwowarski – Rektor WSBPI APEIRON
prof. nzw. dr hab. Zbigniew Grzywna Kierownik Zakładu Edukacji dla Bezpieczeństwa AWF Katowice
prof. nzw. dr hab. Sławomira BIAŁOBŁOCKA Rektor WSGK w Kutnie,
dr Maria MAZUR, Rektor WSPA w Lublinie
dr Barbara SZCZYPTA-KŁAK Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie
dr Henryk FEDEWICZ – Rektor WSKZ w Przemyślu
prof. nzw. dr hab. Mariola GRZEBYK, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
dr.h.c. prof. nzw. dr hab. Antoni OLAK, MBA – PWSTE w Jarosławiu
dr Wojciech Piestrzyński – Akademia Pomorska w Słupsku
dr Katarzyna Rawska, PWSTE Jarosław