Projekt 4/10/2021

Fundacja Scientia et Progressus 

wraz z

Instytutem Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku

przy współpracy z:

  • Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
  • Matej Bel University in Banská Bystrica
  • Technická univerzita v Košiciach /Technical University of Kosice

1 października 2021 roku rozpoczęli projekt badawczy pt.:

Dobrostan studentów. Badania komparatystyczne

Opis i cele projektu:

Problematyka uwarunkowań dobrostanu studentów jest obszarem niedostatecznie zbadanym, szczególnie na gruncie polskim, słowackim i czeskim. Dotychczasowe badania dobrostanu studentów charakteryzują się ograniczonym zasięgiem terytorialnym oraz wąskim lub niedopracowanym zakresem obszaru badawczego. W związku z tym istnieje potrzeba pogłębionych studiów zorientowanych na kompleksowe, interdyscyplinarne ujęcie tej problematyki.Badania umożliwią uzyskanie pełniejszego obrazu tej sfery bezpieczeństwa personalnego w ujęciu komparatystycznym.


Aspekt metodologiczny projektu sprowadza się do wypracowania właściwych narzędzi badawczych służących rozpoznaniu dobrostanu studentów oraz zastosowania metod pomiaru pozwalających na ocenę stopnia zależności tej problematyki. Wyodrębnienie uwarunkowań wpływających na jakość życia o charakterze społeczno-kulturowym, ekonomicznym oraz określenie hierarchii wartości i celów życiowych studentów powinno pozwolić na wskazanie kierunków określenia polityki społecznej kierowanej do studentów w powiązaniu z rynkiem pracy, jak również z ocenę sytuacji (problemów) młodzieży akademickiej w badanych krajach i wypracowania kierunków interwencji.


Przeprowadzone badania mogą wskazać sposoby rozwiązywania bieżących i przyszłych problemów z obszaru bezpieczeństwa społecznego konkretnej grupy społecznej. Ważnym elementem jest zapewnienie racjonalnych i skutecznych mechanizmów finansowania potrzeb socjalnych studentów. System edukacji, w tym na poziomie szkolnictwa wyższego pozwala na osiągniecie poprawy jakości życia tej grupy społecznej i zmierza do wzmocnienia w ujęciu grupowym kapitału ludzkiego, rozwoju społecznego i gospodarczego. Natomiast w ujęciu indywidualnym wyzwala kreatywność działania, tolerancję i przygotowanie do pracy zawodowej.


Dobrze funkcjonujący system, dbający o dobrostan studentów będzie wspomagał wykształcenie wykwalifikowanych i dobrze przygotowanych do pracy absolwentów szkół wyższych. Brak rzetelnych danych z badań populacyjnych jest poważną przeszkodą do uruchamiania skutecznych i dopasowanych do potrzeb programów społecznych kierowanych do studentów.

Projekt badawczy skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką bezpieczeństwa państwa.

Zakładany efekt realizowanego projektu badawczego to:

– opublikowanie wyników badań naukowych w prestiżowych czasopismach z zakresu nauk o bezpieczeństwie,

– analiza porównawcza Polski, Czech i Słowacji na podstawie przeprowadzonych badań.

Projekt nr 4/10/2021

Zespół:

Kierownik projektu:

dr hab. Janusz Gierszewski, profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku i WSBPiI Apeiron w Krakowie, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania AP. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności organizacją systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwem społecznym. Uwzględniając interdyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem, podejmuje także zagadnienia organizacyjnej, prawnej oraz historycznej problematyki bezpieczeństwa. Autor około 100 prac naukowych z różnych aspektów bezpieczeństwa.

Zastępca kierownika projektu:

dr hab. Andrzej Pieczywok

Członkowie zespołu:

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
Doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD.
Prof. Ing. Vojtech JURČÁK,

Matej Bel University in Banská Bystrica
Dr.h.c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA
prof. PhDr. Ján KOPER, PhD
Doc. PhDr. Rastislav KAZANSKY, PhD., EMBA

Technická univerzita v Košiciach /Technical University of Kosice
Dr. h.c. prof. Brigadier General (ret.) Miroslav KELEMEN, MBA

Univerzita v Bratislave / University of Economics in Bratislava
doc. PhDr., Ľubomír, ČECH

Dr. Petr Rožňák, CSc., Dr. h. c.
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

prof. WSBPI dr hab. Juliusz Piwowarski – Rektor WSBPI APEIRON
prof. nzw. dr hab. Zbigniew Grzywna Kierownik Zakładu Edukacji dla Bezpieczeństwa AWF Katowice
prof. nzw. dr hab. Sławomira BIAŁOBŁOCKA Rektor WSGK w Kutnie,
dr Maria MAZUR, Rektor WSPA w Lublinie
dr Barbara SZCZYPTA-KŁAK Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie
dr Henryk FEDEWICZ – Rektor WSKZ w Przemyślu
prof. nzw. dr hab. Mariola GRZEBYK, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
dr.h.c. prof. nzw. dr hab. Antoni OLAK, MBA – PWSTE w Jarosławiu
dr Wojciech Piestrzyński – Akademia Pomorska w Słupsku
dr Katarzyna Rawska, PWSTE Jarosław