Publikacje

for scholar for for

Lista publikacji (od 2000 roku):

List of publications (since 2000):

 • Siemiątkowski, P., Tomaszewski, P., Jurgilewicz, O., & Poplavska, Z. (2019). Assessment of basic elements of the security system of local communities, Journal of Security and Sustainability Issues 9(2): 617-635. https://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2(20)
 • Redo, M., Siemiątkowski, P. (2019). Cost channel in the mechanism of transmitting monetary policy in Poland. Journal of International Studies, 12(4), 130-143. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-4/9
 • P. Siemiątkowski, P.Tomaszewski, Obszar, problematyka i interdyscyplinarność badań nad bezpieczeństwem w polskim dyskursie naukowym [w:] Z.Polcikiewicz, P.Siemiątkowski, P.Tomaszewski (red.), Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa państwa, TNOiK, Toruń 2019.
 • E.Jankowska, P. Siemiątkowski, Podstawy ekonomii. Skrypt do wykładów i ćwiczeń, TNOiK, Toruń 2018.
 • P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, Poczucie bezpieczeństwa członków społeczności lokalnych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, "Przedsiębiorść i Zarządzanie" 2018, tom XIX, zeszyt 8, część 2.
 • P.Siemiątkowski, Bezpieczeństwo energetyczne jako obszar bezpieczeństwa ekonomicznego państwa [w:] A.Czwołek, P. Siemiątkowski, P.Tomaszewski (red.), Bezpieczeństwo energetyczne państwa, TNOiK, Toruń 2018.
 • P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, M. Redo, P. Rutkowska (red.), Profile badawcze polskich katedr i zakładów bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.
 • External financial security of the European Union member states outside the Eurozone. "Journal of International Studies" 2017, 10(1), 84-95. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-4/6.
 • Interferencja zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa finansowego państwa, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2017, tom XVIII, nr 9, część 2
 • M.Redo, P.Siemiątkowski, Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 2017. - monografia, ISBN 978-83-231-3852-5; DOI: 10.12775/TIS.2017.100
 • The influence of the global economic crisis on the international investment position of European Union member states, "Torun International Studies" 2016, no 9. DOI: 10.12775/TIS.2016.009
 • Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015. - monografia, ISBN 978-83-231-3408-4
 • E.Cieślik, E.Jankowska, G.Górniewicz, A.Piotrowicz, J.Redo, M.Redo, P.Siemiątkowski, Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodnie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015, DOI: 10.12775/TIS.2015.100. - monografia ISBN 978-83-231-3510-4
 • P.Siemiątkowski, E.Jankowska, Financial dependence of the selected countries of Central and Eastern Europe [w:] V.Bobcak, A.Romanova, I.Vojnikova (eds.), Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law, Košice 2015.
 • Financial dependence of the Polish economy, "Torun International Studies" 2014, nr 7. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2014.003.
 • E. Jankowska, K. Kącka, B. Stachowiak , P. Siemiątkowski, Introduction to the Balance of Integration of Central and Eastern European Countries, "British Journal of Education, Society & Behavioural Science" 2014, No. 4 (10).
 • British foreign direct investments in the light of the world financial crisis, "Torun International Studies" 2013, No. 6, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2013.006.
 • The Evaluation of Chinese Economic Policy in the Light of its International Investments Position, "Atheneum. Polish Political Science Studies" 2013, nr 40; DOI: http://dx.doi.org/10.11648/j.jwer.20130205.12
 • G.Górniewicz, P.Siemiątkowski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko - pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Podstrefy Łysomice i działającej w niej firmy Poland Tokai Okaya Manufacturing [w:] P.Czechanowski, D.Grala (red.), Przedsiębiorstwa podczas przemian systemowych w Polsce przełomu XX i XXI wieku. Sukcesy i porażki na rynku, Verbum, Poznań 2013.
 • P. Siemiątkowski, E. Jankowska. Financial Dependence of the PIIGS Countries, "Journal of World Economic Research" 2013, Vol. 2, No. 5, pp. 89-94.
 • P.Siemiątkowski, G.Górniewicz, Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Grecji w okresie kryzysu. Część druga, [w:] Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 56, Szczecin 2012.
 • G.Górniewicz, P.Siemiątkowski, Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Grecji w okresie kryzysu. Część pierwsza [w:] Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 56, Szczecin 2012.
 • Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, [w:] J.Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R.Żelazny (red.), Wybrane aspekty przemian strukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • E.Jankowska, P.Siemiątkowski, Poziom rozwoju ekonomiczno-społecznego a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych krajach UE, [w:] Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 685, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 46, Szczecin 2011.
 • P.Siemiątkowski, P.Gajkowski, Specyfika relacji z klientem korporacyjnym w japońskim modelu międzynarodowej ekspansji produkcyjnej na przykładzie Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o., [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Szczecin 2011.
 • Odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Chińskiej Republiki Ludowej [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Szczecin 2011.
 • The poles and their perception on employment opportunities in the European Union countries , "Studia Negotia" 2011, nr 3 (Universitatis Babeş-Bolyai, Romania).
 • G.Górniewicz, P.Siemiątkowski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski, [w:] S.Kamosiński, J.Laskowska (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania gospodarki w skali regionu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo Mass, Bydgoszcz 2011.
 • G.Górniewicz, P.Siemiątkowski, Przyczyny zmian międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski, [w:] P.Siemiątkowski (red.) Toruńskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 1 (3); DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2010.006
 • Skala i struktura napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Rumunii, [w:] P.Siemiątkowski (red.) Toruńskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 1 (3); DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2010.011
 • Rozmiary dysproporcji w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, [w:] E.Urbańczyk (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 634, Szczecin 2010.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Afryce jako przykład marginalizacji w procesach globalizacji gospodarki światowej, [w:] P.Siemiątkowski (red.), Międzynarodowe przepływy czynników produkcji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
 • Мотиви припливу прямих іноземних інвестицій в Польщу, результати досліджень, Актуальні проблеми міжнародних відносин, Випуск 84 (Частина ІІ), Відділ оперативної поліграфії Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ 2009.
 • Wyznaczniki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, wyniki badań, [w:] Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 578, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 24, Szczecin 2009.
 • Globalne przepływy inwestycji zagranicznych, jako główna przyczyna eksplozji światowego kryzysu, "Atheneum. Polskie Studia Politologiczne" 2009, nr 22.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii w kontekście globalnego kryzysu finansowego, Jacek Jaworski, Jan Wiśniewski (red.), Finanse w nowoczesnej gospodarce, Prace naukowe WSB w Gdańsku, Tom I, Gdańsk 2008.
 • Ukraina jako główny konkurent Polski w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Актуальні проблеми міжнародних відносин, Випуск 79 (Частина ІІ), Відділ оперативної поліграфії Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ 2008, s. 24-31.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Federacji Rosyjskiej i ich determinanty, [w:] P.Siemiątkowski (red.) Toruńskie Studia Międzynarodowe nr 1 (1) 2007. Zeszyty Naukowe Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.
 • Nowe kierunki ekspansji inwestorów zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 7, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Szczecin 2008.
 • Nowe tendencje w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, w pracy zbior. pod red. S.Antkiewicz i M.Kalinowski, Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych, CeDeWu, Gdańsk 2008.
 • Foreign Direct Investment in chosen Central and Eastern Europe countries against a background of world investment, w pracy zbior. pod red. B. Kołosowskiej i P. Prewysz-Kwinto, Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2008.
 • P. Siemiątkowski, E. Jankowska, Zagrożenia i korzyści dla polskich przedsiębiorstw przyjmujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne, w pracy zbior. pod red. E.Urbańczyka, Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Kreos, Szczecin 2007.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie i ich determinanty, w pracy zbior. pod red. E. Skawińskiej, Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 • G. Górniewicz, P. Siemiątkowski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie. Skala, struktura i skutki przepływów, "Ekonomista" 2007, nr 3.
 • P. Siemiątkowski, G. Górniewicz, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej na tle inwestycji światowych, Rocznik Naukowy WSB w Toruniu, nr 5 (5) 2006, Toruń 2007.
 • G. Górniewicz, P. Siemiątkowski, Zadłużenie zagraniczne Polski w latach 1990-2006, Rocznik Naukowy WSB w Toruniu, nr 5 (5) 2006, Toruń 2007.
 • G.Górniewicz, E.Jankowska, P.Siemiątkowski, Makroekonomia. Materiały do ćwiczeń, TNOiK, Toruń 2007.
 • Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski a rozwój regionów. Zagrożenia i korzyści, w pracy zbior. pod red. M. Kruszki, Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, Szczecin 2006.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach. Skala, struktura i warunki inwestowania, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 2.
 • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w pracy zbior. pod red. J. Otto, R. Stanisławskiego, Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 • Światowe inwestycje portfelowe, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 11.
 • P.Siemiątkowski, E.Jankowska, Scale and structure of foreing direct investments - flow to Poland In the central-eastern European context, w pracy zbior. pod red. B. Kryk, Competition, competitiveness and sustainable development, Monograph No 4 in series Economics & Competition Policy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006. (*.pdf)
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a inwestycje portfelowe. Polska na tle świata, Studia Ekonomiczne i Finansowe, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2006.
 • Ryzyko inwestycji zagranicznych w Polsce, w pracy zbior. pod red. E. Urbańczyka, Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Szczecin 2006.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz ich determinanty w Republice Czeskiej, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 3.
 • Internet w mikro i małych przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego, w pracy zbior. pod red. A. Bielawskiej, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, Szczecin 2006.
 • G. Górniewicz, P. Siemiątkowski, Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, Toruń 2006 - K l i k n i j
 • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, w pracy zbior. pod red. W. Kosiedowskiego, Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, Włocławek 2005.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz warunki inwestowania na Słowacji, Problemy integracji europejskiej, tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim sektorze bankowym, w pracy zbior. pod red. B. Kołosowskiej, M. Dynus, J. Patyka, Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec procesu integracji europejskiej, Toruń 2006.
 • E.Jankowska, P.Siemiątkowski, Mikroekonomia. Zbiór zadań, TNOiK, Toruń 2006 - K l i k n i j
 • P.Siemiatkowski, P.Gajkowski - Wpływ inwestora zagranicznego na restrukturyzację przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa branży budowlanej, Roczniki WSB w Toruniu, nr 4(4), Toruń 2005.
 • P. Siemiątkowski, K. Szulc, Inicjatywy wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na płaszczyźnie regionalnej i lokalnej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, w pracy zbior. pod red. E. Urbańczyka, Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Tom II, Szczecin 2005.
 • Determinanty ekonomiczne napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, w pracy zbior. pod red. E. Urbańczyka, Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Tom I, Szczecin 2005.
 • P. Siemiątkowski, K. Szulc, Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw w warunkach konkurencyjnego rynku Unii Europejskiej, w pracy zbior. pod red. A. Bielawskiej, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwerstytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • P. Siemiątkowski, E. Siemiątkowska, Kierunki dostosowania wyższego szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty, materiały konferencyjne, Toruń 2005 (w druku).
 • Miejsce Polski w międzynarodowych napływach inwestycji bezpośrednich, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 6(6), Wrocław 2006.
 • G. Górniewicz, P. Siemątkowski, Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski, w pracy zbior. Problemy integracji europejskiej, t. 3, Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN s.c., Bydgoszcz 2005.
 • Perspektywy napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, w pracy zbior. pod red. L.M. Pacholskiego i S. Trzcielińskiego, Przedsiębiorstwo konkurencyjne, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 • Potencjalne korzyści i zagrożenia dla kraju importera bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w pracy zbior. pod red. S. Pangsy-Kania i G. Szczodrowskiego, Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE. Ocena i perspektywy, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Wybrane następstwa napływu kapitału zagranicznego do Polski, w pracy zbior. Problemy integracji europejskiej, t. 3, Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN s.c., Bydgoszcz 2005.
 • G. Górniewicz, P. Siemiątkowski, Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. Zagrożenia i korzyści, w pracy zbior. Problemy integracji europejskiej, t.2, Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN s.c., Bydgoszcz 2004.
 • P. Siemiątkowski, V. Szmyt-Radošević, Europejski rynek pacy po rozszerzeniu, "Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 11.
 • Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz motywy i bariery inwestowania w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4 (4), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław 2004.
 • P. Siemiątkowski, V. Szmyt-Radošević, Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na polski rynek pracy, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, nr 3 (3), Toruń 2004.
 • P. Siemiątkowski, K. Szulc, Wykorzystanie środków pomocy Unii Europejskiej dla Polski na przykładzie Programu SAPARD, w pracy zbior. pod red. E. Urbańczyka, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka Gospodarcza, Szczecin 2004.
 • P. Siemiątkowski, V. Szmyt, Polacy na rynku pracy Zjednoczonej Europy, w pracy zbior. pod red. E. Urbańczyka, Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Szczecin 2003.
 • Wykorzystanie internetu przez polskie przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym jako następstwo procesu globalizacji, w pracy zbior. pod red. E. Urbańczyka, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, t.I, Szczecin 2002.
 • Korporacje transnarodowe jako źródła pochodzenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Nr 1, Toruń 2001.
 • J. Wiśniewski, P. Siemiątkowski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a rozwój przedsiębiorstw - wybrane aspekty, w pracy zbior. pod red. E. Urbańczyka, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Szczecin 2001.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe WSHE, tom 7, Nauki ekonomiczne, Zeszyt 2, Włocławek 2000.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie - dynamika zjawiska, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, Nr 1, Poznań 2000.

 • for scholar for for

  © 2006-2020 Piotr Siemiątkowski (last update: 2.01.2020, 18.00)