seminarium dyplomowe

seminarium dyplomoweZapraszam do współpracy w ramach seminarium doktorskiego w zakresie nauk o polityce.

Zakres tematyczny seminarium magisterskiego i dyplomowego oraz propozycje tematów prac:

(Poniższa lista zawiera wyłącznie ogólne zagadnienia, mogą one zostać doprecyzowane i dopasowane do indywidualnych preferancji studenta)

  1. Bezpieczeństwo państwa (w tym bezpieczństwo militarne, ekonomiczne, polityczne)- różne obszary
  2. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (zob. listę przykładowych zagadnień)
  3. Bezpieczeństwo cybernetyczne
  4. Bezpieczeństwo społeczne (m.in.: patologie społeczne, bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, polityka społeczna, )
  5. Bezpieczeństwo międzynarodowe (różne zagadnienia, np.: państwa upadłe a bezpieczeństwo, wydatki wojskowe na świecie, bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe)
  6. Cyberterroryzm
  7. Cyberprzestępczość
  8. Wywiad i szpiegostwo gospodarcze
  9. Bezpieczeństwo demograficzne (m.in. wpływ migracji na bezpieczeństwo państwa, problem starzenia się społeczeństwa)
  10. Bezpieczeństwo energetyczne
  11. Rola pieniądza w bezpieczeństwie państwa
  12. Instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa państwa
  13. Wojna przyszłości
  14. Bezpieczeństwo finansów publicznych
  15. Bankructwo państwa jako zagrożenie bezpieczeństwa
  16. Globalizacja a bezpieczeństwo
  17. Zadłużenie zagraniczne państw
  18. Problemy głodu i niedożywienia
  19. Działalność korporacji międzynarodowych a bezpieczeństwo
  20. Odnawialne źródła enegii a bezpieczeństwo energetyczne
  21. Bezpieczeństwo informacyjne
  22. Wojna informacyjna
  23. Międzynarodowa integracja gospodarcza
  24. Międzynarodowe przepływy kapitału
  25. Międzynarodowe instytucje finansowe
  26. Unia Europejska (historia, funkcjonowanie, instytucje, procesy poszerzania)
  27. Otwarte źródła informacji
  28. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej
  29. Problemy handlu zagranicznego Polski
  30. Skala, struktura i dynamika bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce i na świecie
  31. Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce i na świecie
  32. Skala i dynamika inwestycji portfelowych w Polsce
  33. Zadłużenie zagraniczne Polski
  34. Problemy bezrobocia w Polsce i w regionie
  35. Procesy inflacyjne w gospodarce i metody ich zwalczania na przykładzie Polski
  36. Polityka monetarna w Polsce w okresie transformacji systemowej
  37. Bank Centralny i jego rola w gospodarce
  38. Funkcjonowanie banków centralnych w wybranych krajach
  39. Rozwój i działalność banków spółdzielczych w Polsce (na przykładzie)
  40. Działalność banków komercyjnych w Polsce (na przykładzie)
  41. Zmiany w bilansie płatniczym w Polsce w okresie transformacji systemowej
  42. Formy finansowania działalności przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej (charakterystyka wybranej formy - na przykładzie)
  43. Marketing i jego rola w przedsiębiorstwie (na przykładzie)
  44. Strategie marketingowe i ich rola w przedsiębiorstwie (na przykładzie)
  45. Analiza SWOT wybranego przedsiębiorstwa
  46. E-biznes
  47. Zastosowanie Internetu w działalności przedsiębiorstwa
  48. Wykorzystanie Internetu w kampanii reklamowej przedsiębiorstwa
  49. Internet jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
  50. Handel elektroniczny i jego rozwój w Polsce
  51. Komercyjne usługi internetowe i ich rozwój w Polsce
  52. Rozwój i działalność banków internetowych w Polsce
  53. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego w Polsce
  54. Logistyka i jej znaczenie w działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie)
  55. Znaczenie dystrybucji w strategii logistycznej przedsiębirstwa (na przykładzie)
  56. Znaczenie gospodarki magazynowej w strategii logistycznej przedsiębiorstwa (na przykładzie)
  57. Koszty logistyki
  58. Narzędzia logistyczne
seminarium dyplomowe Wymogi edytorskie dla pracy magisterskiej (24.04.2018)

seminarium dyplomowe Metodologia badań politologicznych

seminarium dyplomowe Metodologia badań ekonomicznych

© 2006-2018 Piotr Siemiątkowski (last update: 24.04.2018, 18.00)