seminarium dyplomoweZapraszam do współpracy w ramach seminarium doktorskiego w zakresie nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o polityce i administracji -kontakt.

seminarium dyplomowe

seminarium dyplomowe Wymogi edytorskie dla pracy magisterskiej (12.03.2020)

seminarium dyplomowe Zasady przygotowania pracy dyplomowej - filmiki na Youtube

Metodologia badań bezpieczeństwa
Metodologia badań politologicznych
Metodologia badań ekonomicznych

Zakres tematyczny seminarium magisterskiego i dyplomowego oraz propozycje tematów prac:

(Poniższa lista zawiera wyłącznie ogólne zagadnienia, mogą one zostać doprecyzowane i dopasowane do indywidualnych preferancji studenta)

 1. Bezpieczeństwo państwa (w tym bezpieczństwo militarne, ekonomiczne, polityczne)- różne obszary
 2. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (zob. listę przykładowych zagadnień)
 3. Bezpieczeństwo cybernetyczne
 4. Bezpieczeństwo społeczne (m.in.: patologie społeczne, bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, polityka społeczna, )
 5. Bezpieczeństwo międzynarodowe (różne zagadnienia, np.: państwa upadłe a bezpieczeństwo, wydatki wojskowe na świecie, bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe)
 6. Cyberterroryzm
 7. Cyberprzestępczość
 8. Wywiad i szpiegostwo gospodarcze
 9. Bezpieczeństwo demograficzne (m.in. wpływ migracji na bezpieczeństwo państwa, problem starzenia się społeczeństwa)
 10. Bezpieczeństwo energetyczne
 11. Rola pieniądza w bezpieczeństwie państwa
 12. Instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa państwa
 13. Wojna przyszłości
 14. Bezpieczeństwo finansów publicznych
 15. Bankructwo państwa jako zagrożenie bezpieczeństwa
 16. Globalizacja a bezpieczeństwo
 17. Zadłużenie zagraniczne państw
 18. Problemy głodu i niedożywienia
 19. Działalność korporacji międzynarodowych a bezpieczeństwo
 20. Odnawialne źródła enegii a bezpieczeństwo energetyczne
 21. Bezpieczeństwo informacyjne
 22. Wojna informacyjna
 23. Międzynarodowa integracja gospodarcza
 24. Międzynarodowe przepływy kapitału
 25. Międzynarodowe instytucje finansowe
 26. Unia Europejska (historia, funkcjonowanie, instytucje, procesy poszerzania)
 27. Otwarte źródła informacji
 28. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej
 29. Problemy handlu zagranicznego Polski
 30. Skala, struktura i dynamika bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce i na świecie
 31. Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce i na świecie
 32. Skala i dynamika inwestycji portfelowych w Polsce
 33. Zadłużenie zagraniczne Polski
 34. Problemy bezrobocia w Polsce i w regionie
 35. Procesy inflacyjne w gospodarce i metody ich zwalczania na przykładzie Polski
 36. Polityka monetarna w Polsce w okresie transformacji systemowej
 37. Bank Centralny i jego rola w gospodarce
 38. Funkcjonowanie banków centralnych w wybranych krajach
 39. Rozwój i działalność banków spółdzielczych w Polsce (na przykładzie)
 40. Działalność banków komercyjnych w Polsce (na przykładzie)
 41. Zmiany w bilansie płatniczym w Polsce w okresie transformacji systemowej
 42. Formy finansowania działalności przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej (charakterystyka wybranej formy - na przykładzie)
 43. Marketing i jego rola w przedsiębiorstwie (na przykładzie)
 44. Strategie marketingowe i ich rola w przedsiębiorstwie (na przykładzie)
 45. Analiza SWOT wybranego przedsiębiorstwa
 46. E-biznes
 47. Zastosowanie Internetu w działalności przedsiębiorstwa
 48. Wykorzystanie Internetu w kampanii reklamowej przedsiębiorstwa
 49. Internet jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 50. Handel elektroniczny i jego rozwój w Polsce
 51. Komercyjne usługi internetowe i ich rozwój w Polsce
 52. Rozwój i działalność banków internetowych w Polsce
 53. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego w Polsce
 54. Logistyka i jej znaczenie w działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie)
 55. Znaczenie dystrybucji w strategii logistycznej przedsiębirstwa (na przykładzie)
 56. Znaczenie gospodarki magazynowej w strategii logistycznej przedsiębiorstwa (na przykładzie)
 57. Koszty logistyki
 58. Narzędzia logistyczne
© 2006-2020 Piotr Siemiątkowski (last update: 12.06.2020, 18.00)