Dydaktyka

WYBRANE CYTATY DEFINICJI Z MOICH PUBLIKACJI
Bezpieczeństwo społeczności lokalnej:

Pewność warunków dla trwania i rozwoju społeczności zamieszkującej niewielkie terytorium, uzyskaną wówczas, gdy potencjał zagrożeń jest równy lub niższy od potencjału obrony przed nimi. Warunki trwania i rozwoju to czynniki wyznaczające lub umożliwiające uzyskanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności lub zwiększające prawdopodobieństwo jego urzeczywistnienia.Kluczowe znaczenie odgrywają tu ugruntowane, silne więzi pomiędzy członkami społeczności, potęgowane przez poczucie przywiązania do miejsca zamieszkania oraz troskę i dbałość o zapewnienie wielowymiarowego bezpieczeństwa przestrzeni lokalnej. *)

*P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, Poczucie bezpieczeństwa członków społeczności lokalnych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, "Przedsiębiorść i Zarządzanie" 2018, tom XIX, zeszyt 8, część 2, s.160.

Bezpieczeństwo ekonomiczne:

Bezpieczeństwo ekonomiczne oznacza taki stan ustroju politycznego i, będącego jego następstwem, systemu gospodarczego, które zapewniają swobodę prowadzenia działalności podmiotom gospodarczym, stabilizację warunków makroekonomicznych prowadzenia tej działalności, względnie niskie obciążenia biurokratyczne i podatkowe, na tyle uregulowane stosunki międzynarodowej wymiany, aby zapewnić porównywalne warunki konkurencji oraz udział w międzynarodowych sojuszach zwiększających względną odporność na negatywne oddziaływanie otoczenia zewnętrznego. *)

* P.Siemiątkowski, External financial security of the European Union member states outside the Eurozone. "Journal of International Studies" 2017, 10(1), 84-95. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-4/6.

Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa :

oznacza taki poziom rozwoju gospodarki i jej międzynarodowych relacji ekonomicznych, które zapewniają stabilność finansową podstawowych jednostek (gospodarstw domowych i przedsiębiorstw), systemu finansowego, instytucji państwowych wobec potencjalnych zawirowań na globalnym rynku, skutkujących odpływem zewnętrznych strumieni finansowania oraz wzrostem kosztów obsługi zadłużenia *)

* M.Redo, P.Siemiątkowski, Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2017, s.22-23.

Uzależnienie finansowe państwa :

Zewnętrzne uzależnienie finansowe występuje wówczas, gdy część zasobów finansowych, niezbędnych do wzrostu i rozwoju gospodarki pozostaje w dyspozycji podmiotów zewnętrznych. Oznacza zatem taki stopień zaangażowania kraju w międzynarodowe przepływy kapitału, który zagraża stabilności finansowej gospodarki na poziomie podstawowych podmiotów (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych), systemu finansowego czy instytucji państwowych. W wymiarze ekonomicznym odzwierciedleniem stopnia zewnętrznego uzależnienia finansowego będą rozmiary i struktura międzynarodowych przepływów kapitału. Te z kolei znajdują swoje odzwierciedlenie w statystykach międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto. *)

* P.Siemiątkowski, Uzaleznienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015, s.168.

Interferencja zagrożeń bezpieczeństwa finansowego państwa:

Zjawisko znane z przyrody polega w tym wypadku na powstaniu nowego, silniejszego (wzmocnionego) rozkładu (zgodnej z cyklem gospodarczym) amplitudy zagrożeń, w wyniku nakładania się dwóch lub więcej niebezpieczeństw. Warunkiem trwałej interferencji zagrożeń jest ich korelacja. O taką w tym przypadku nie trudno. Gospodarka to bowiem gęsta sieć powiązań i relacji pomiędzy różnymi podmiotami, instytucjami i procesami. Zazwyczaj jednostkowa zmiana jednych wielkości dzięki mnożnikom powoduje wielokrotnie większe zmiany innych parametrów ekonomicznych.

W skrajnie niekorzystnych warunkach, związanych z układem relacji międzynarodowych może nastąpić nałożenie się na siebie - interferencja - zewnętrznych zagrożeń finansowych. Zakładając hipotetyczną sytuację znacznego pogorszenia nastrojów na globalnym rynku finansowych (co nie jest wykluczone, a jak twierdzi wielu analityków to tylko kwestia czasu) polska gospodarka może doświadczyć spadku zaufania ze strony zagranicznych inwestorów. To również nie jest sytuacja niemożliwa, bowiem od wielu już lat jesteśmy przez zagranicznych graczy finansowych traktowani na równi z tzw. gospodarkami wschodzącymi, tzn. obarczonymi zwiększonym ryzykiem. W przypadku wystąpienia zawirowań na rynkach międzynarodowych inwestorzy błyskawicznie zaczynają wycofywać płynny kapitał przede wszystkim właśnie z tych rynków i pozbywać się walut właśnie tych państw. Procesowi odpływu kapitału w powyższym układzie zapewne towarzyszyłoby pogorszenie bilansu handlowego w wyniku pogorszenia międzynarodowej koniunktury, w tym kondycji głównych partnerów handlowych. Oznacza to pogorszenie salda bilansu obrotów bieżących, czyli wzrost ryzyka zewnętrznego. Proces pogarszania salda obrotów bieżących potęguje dodatkowo jeszcze realizacja zysków przez międzynarodowe koncerny, powiązana z optymalizacją podatkową.

* P.Siemiątkowski, Interferencja zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa finansowego państwa, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2017, tom XVIII, nr 9, część 2, ss.66-81.

© 2006-2018 Piotr Siemiątkowski (last update: 22.10.2018, 18.00)