Publikacje

[2023] Nakładem czasopisma Journal of Modern Science ukazał się niezwykle istotny w mojej ocenie artykuł okładkaEastern European perspective on Security Studies. Lessons from Poland. Napisałem go wraz ze współautorami: dr. Patrykiem Tomaszewskim oraz prof. Januszem Gierszewskim. Artykuł pokazuje różnice w obszarach badań bezpieczeństwa pomiędzy Europą Środkowowschodnią a państwami Anglosaskimi. Co ciekawe tekst powstał jeszcze przez agresją rosyjską na Ukrainę. Wykazujemy w nim, że polska perspektywa badań bezpieczeństwa powinna zainteresować badaczy i polityków zachodnich. Jak pokazała praktyka niestety nie myliliśmy się.


[2023] 5 grudnia 2023 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej dr Adrianny Czarneckiej, której byłem promotorem. Temat rozsprawy: Kapitał niepodległościowy kurdów na Bliskim Wschodzie. Recenzje i streszczenie dostępne na stronie Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. okładkaRecenzentami w przewodzie doktorskim byli dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz dr hab. Fuad Jomma, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. Praca uzyskała wysoką ocenę recenzentów. Pani Doktor doskonale poradziła sobie również z pytaniami zadanymi podczas obrony. Jest to pierwsza próba całościowej analizy potencjału niepodległościowego Kurdów dokonana przez polskiego badacza. Gratuluję i życzę dalszych skucesów.


[2022] Przychodzi taki czas, że należy pochwalić się sukcesami swoich wychowanków. Pani Maria Wiśniewska, nakładem wydawnictwa Fundacji Scientia et Progressus opublikowała swoją pracę licencjacką okładkaKoszty kary śmierci w kary dożywocia w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wprowadzenie do problematyki. Zachęcam do zakupu i studiowania. Autorka na bazie licznych dokumentów źródłowych dokonała porównania kosztów wykonania najcięższych kar w USA. Pytanie czy taniej jest dokonać egzekucji skazańca czy utrzymywać go do końca życia w systemie penitencjarnym? Odpowiedź nie jest wcale taka oczywista…


[2022] W czasach rosnącego zadłużenia, oraz powszechnej dezinformacji odnośnie do jego wpływu na rozwój gospodarczy czy nadrabianie zaległości względem państw rozwiniętych, polecam atykuł okładkaIndebtedness and the pace of catching up in the CEE countries opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Journal of International Studies. Artykuł weryfikuje istnienie związku między wzrostem gospodarczym – czyli główną determinantą procesu doganiania – a poziomem długu publicznego, gospodarstw domowych i zadłużenia zagranicznego. Analiza porównawcza korelacji dla krajów EŚW11 i krajów UE14 potwierdza, że poziom zadłużenia jest silną determinantą wzrostu gospodarczego, a tym samym procesu nadrabiania zaległości. Autorzy potwierdzili „niesprawiedliwą” zależność, że wysokie długi poważniej ograniczają rozwój w mniej wiarygodnych krajach rozwijających się. Wyniki pokazują również, że w rozwijających się krajach EŚW wyższy poziom zobowiązań zagranicznych i ich silniejszy wzrost okazują się przeszkodą dla wzrostu gospodarczego. Na koniec należy podkreślić, że silniejszemu wzrostowi zobowiązań gospodarstw domowych towarzyszył wyższy średni wzrost gospodarczy w krajach EŚW w analizowanym okresie (w przeciwieństwie do krajów UE14) należy traktować jako ważne ostrzeżenie. Prawdopodobnie relatywnie wysokie (choć zauważalnie niższe niż w krajach UE14) i/lub rosnące zadłużenie gospodarstw domowych w krajach EŚW w pewnym momencie również zacznie spowalniać ich wzrost gospodarczy i tempo nadrabiania zaległości.


[2020] Książka składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. okładkaW części teoretycznej autorzy dokonali zdefiniowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych, umiejscowienia ich w naukach o bezpieczeństwie i korelacji z naukami o polityce i administracji. Ukazali powiązanie bezpieczeństwa lokalnego z polityką bezpieczeństwa, a także opisali, jak wygląda system bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem najważniejszych jego składowych. W części teoretycznej autorzy przedstawili również kilka oryginalnych podejść teoretycznych do problemów bezpieczeństwa społeczności lokalnych.


[2020] Oddajemy do rąk czytelników zwarte opracowanie wypowiedzi programowych prezesów Rady Ministrów okładkaprezentujących priorytety polityczne rządów oraz cele do osiągnięcia w określonych dziedzinach. "Expose Prezesów Rady Ministrów 1989-2019". zawiera teksty przemówień z lat 1989-2019 wygłaszane w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w procedurach tworzenia nowego gabinetu. Zaprezentowane ujęcie ma charakter chronologiczny. Zebrane w pracy teksty zostały opracowane i zredagowane na podstawie stenogramów z posiedzeń Sejmu RP.


[2019] Od czasu formalnego wyodrębnienia w Polsce okładkadyscypliny nauki o bezpieczeństwie lawinowo rośnie liczba publikacji, w których autorzy podnoszą różnorodne zagadnienia związane z zagrożeniami i wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa, jednostki lub grupy państw czy osób. Pomimo wszystko jest jeszcze wiele obszarów badawczych, które nie zostały w odpowiednim stopniu wyeksploatowane, a wiedza o nich nie jest pełna. Publikacja: "Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa państwa", będąca pokłosiem II Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, próbuje niektóre z luk w wiedzy o bezpieczeństwie wypełnić.


[2018] Polecam nową publikację: "Bezpieczeństwo energetyczne państwa". okładkaPublikacja powstała z potrzeby uporządkowania i usystematyzowania niektórych wątków poruszanych na sesji pt.: „Bezpieczeństwo energetyczne państwa”, która odbyła się 20 kwietnia 2018 roku, brali w niej udział zarówno naukowcy z kilku ośrodków akademickich (przede wszystkim od strony organizatora, a więc Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) oraz eksperci z Ministerstwa Energii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


[2018] Najnowszy podręcznik "Podstawy ekonomii" zastępuje dostępne dotychczas, leciwe już zbiory z mikro i makroekonomii. okładkaBędzie pozycją obowiązkową dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe. Powstał naszym zdaniem kompletny zbiór zadań do podstaw ekonomii w maksymalnym wymiarze 30 godzin. Z powodzeniem może posłużyć on jako materiał dla studentów pozostałych kierunków nieekonomicznych (typu prawo, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne itp.) oraz ekonomicznych, na których okrojono objętość mikro i makroekonomii.


[2018] Polecam nową publikację: "Profile badawcze polskich katedr i zakładów bezpieczeństwa 2018". okładkaJest ona efektem współpracy pomiędzy polskimi ośrodkami naukowymi zajmującymi się szeroko pojmowanym bezpieczeństwem, którą zacieśnił I Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa zorganizowany przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu w 2017 roku. Jej główną część stanowią profile badawcze polskich katedr i zakładów bezpieczeństwa. Żywimy nadzieję, że usystematyzowane w niej informacje pomogą w rozwinięciu i/lub nawiązaniu owocnej współpracy naukowej. Przyczynią się do integracji środowiska, podniesienia jakości, efektywności i skuteczności prowadzonych badań naukowych, a tym samym do rozwoju nauk o bezpieczeństwie oraz upowszechnienia i umiędzynarodowienia wyników badań naukowych polskich badaczy. Serdecznie zapraszamy do wspólnego tworzenia kolejnej wersji opracowania, poprzez nadsyłanie aktualnych danych. Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej Zjazdu: zkb.umk.pl


[2017] Najnowsza monografia Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa. okładkabędzie pozycją obowiązkową dla studentów kierunku bezpieczeństwo. Celem opracowania jest analiza zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa finansowego państwa. Pogłębionemu badaniu poddano gospodarkę Polski, jednak jednym z głównych atutów pracy są liczne porównania międzynarodowe, zarówno z państwami rozwijającymi się, jak i wysoko rozwiniętymi. Książka dostępna jest w całości, w "open access", w pliku PDF. Na życzenie można również zamówić w wydawnictwie wersję drukowaną.


[2016] Moja najnowsza książka: "Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa" okładkastanowi próbę nowego spojrzenia na kwestie dotyczące międzynarodowych przepływów kapitału i wynikającego z nich zewnętrznego uzależnienia finansowego państwa. W obliczu procesów ekonomizacji bezpieczeństwa oraz finansyzacji gospodarki problematyka bezpieczeństwa ekonomicznego nabiera nowego znaczenia. Koniecznością staje się monitorowanie międzynarodowych relacji, zwłaszcza przepływu strumieni kapitału, w celu dostarczenia rzetelnych informacji polityce gospodarczej. Zaproponowany w pracy szczegółowy zestaw wskaźników pozwolił na stworzenie rankingu państw pod względem ich uzależnienia od zewnętrznych strumieni finansowania. Zapraszam do lektury.


[2015] Polecam książkę "Ekonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. okładkaŚwiętowanie dziesiątej rocznicy pierwszego rozszerzenia partnerstwa gospodarczo-politycznego o europejskie kraje postsocjalistyczne (1 maja 2014 roku) stało się dobrą okazją do refleksji nad korzyściami i stratami wynikającymi z tego poszerzenia dla regionu Europy ŚrodkowoWschodniej (EŚW), czyli sporządzenia swoistego bilansu integracji. W tym kontekście niniejsza publikacja próbuje udzielić odpowiedzi na fundamentalne pytanie: jak bardzo akcesja do struktur unijnych zmieniła gospodarki i społeczeństwa krajów postsocjalistycznych. Książka dostępna jest w całości, w "open access", w pliku PDF.


Polecam artykuł "Uzależnienie finansowe krajów PIIGS" okładka, który ukazał się na łamach "Journal of World Economic Research". Opracowanie to prezentuje niezwykle aktualny, jednak mało eksponowany w literaturze, problem uzależnienia finansowego kraju. Przedmiotem analizy jest grupa najbardziej zadłużonych krajów Unii Europejskiej, potocznie określana jako PIIGS (od pierwszych liter nazw angielskich: Portugalia, Włochy, Irlandia, Grecja i Hiszpania). Wysoki stopień uzależnienia finansowego badanych krajów wskazuje na konieczność podjęcia szybkich działań, przede wszystkim w celu redukcji zadłużenia.


Oddajemy do rąk studentów drugie wydanie zbioru zadań z mikroekonomii. okładkaOpracowanie to ma na celu ułatwić pracę na prowadzonych przez nas konwersatoriach z tego przedmiotu. Przygotowując drugie wydanie zbioru celowo obok zadań umieściliśmy pytania prawda-fałsz oraz testy wyboru. W ten sposób staraliśmy się odpowiedzieć na zapotrzebowanie zgłaszane przez osoby wykorzystujące niniejsze opracowanie do pogłębiania swej wiedzy z przedmiotu mikroekonomia. Szczególnie cenne były uwagi studentów, którzy nalegali na rozszerzenie zawartości opracowania.


Ukazał się długo oczekiwany trzeci tom Toruńskich Studiów Międzynarodowych nakładem Wydawnictwa UMK okładka Mam nadzieję, że regularność jego ukazywania się będzie obecnie większa. Niniejszy numer naszego pisma zawiera opracowania dotyczące międzynarodowych przepływów czynników produkcji. Podobnie jak w poprzednim, tak i w tym wydaniu największą popularnością wśród autorów cieszą się przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich determinanty.


Współczesny świat z zapartym tchem obserwuje zmiany sytuacji na rynkach międzynarodowych.Międzynarodowe przepływy czynników produkcji okładka są próbą wieloaspektowej analizy bieżącej sytuacji na rynkach globalnych. Coraz większa ich dynamika oraz nieprzewidywalność sprawiają, że konieczność weryfikacji dotychczasowych poglądów ekonomicznych jest dzisiaj coraz rzadziej kwestionowana. Opinia publiczna, przyzwyczajona do tego, że ekonomiści jednym tchem komentują wydarzenia gospodarcze, podpierając je odpowiednimi teoriami, na pytania dlaczego...? coraz częściej zamiast komentarza słyszy wypowiedzi wymijające. Rzeczywistość gospodarcza raz za razem weryfikuje współczesne podręczniki ekonomiczne dowodząc, że nieustanne badania są niezbędne do lepszego jej poznania i zrozumienia.Co czeka światową ekonomię w najbliższych latach trudno jest tak naprawdę przewidzieć. Jedno jest bardzo prawdopodobne, jej dynamika będzie coraz większa, a międzynarodowe przepływy czynników produkcji odegrają w niej jeszcze większą rolę.


W ciągłej sprzedaży znajduje się zbiór zadań z makroekonomii (Wydanie II), który stanowi nieocenioną pomoc podczas studiowania tego trudnego przedmiotu. okładka Niniejszy zbiór składa się z trzynastu rozdziałów. Ich przestudiowanie umożliwia solidne przećwiczenie wiedzy makroekonomicznej. Każdy rozdział składa się z kilku części: treści teoretycznych - do uzupełnienia, zadań, pytań testowych, pytań prawda-fałsz oraz przykładów. Zwracam szczególną uwagę na testy... Wiele pytań w podobnej postaci powtarza się w zestawach egzaminacyjnych. Zbiór zyskał znaczną popularność na uczelniach w regionie, a także poza nim. Doczekał się już dwóch wydań.


© 2006-2024 Piotr Siemiątkowski (last update: 15.01.2024, 13.00)
Licznik: Licznik odwiedzinwizyt od 2006 roku.